Acupuncture Traditional 87A Châm cứu introduce News Contact: Quynh acupuncture
Hà đồ lạc thư được bắt nguồn như thế nào
Long quy nổi trên sông Lạc, trên lưng hiện lên Lạn thư. Phục Hy lại dựa vào Hà đồ Lạc Thư để trụ lũ lụt, sau đó đã phân chia thành cửu châu trong thiên hạ...See more ⇣
Kinh dịch


Dự trắc có những phương pháp nào
12 Cung Hoàng đạo Như xem tứ trụ là lấy ngày sinh làm chính, xem chiêm tinh thì lấy 12 cung Hoàng đạo làm chính, xem tướng thì lấy tướng mặt, tướng xương, tướng tay làm chính, xem âm dương Ngũ hành thì lấy Ngũ hành làm chính, dự trắc quẻ thì lấy cỏ...See more ⇣
Kinh dịch


| 1 | (1/14)|

(((Chúa thể hiện ở đời để giao giảng về tình yêu thương, Phật thể hiện ở đời để nói về từ bi và giải thoát, người với người sống phải thương nhau

___God is in his life to preach love, buddha present in his life to talk about compassion and release, people who live to love each other
///Acupuncture Hanoi

Always smile

___Hãy luôn mỉm cười
And living for any moment of death doesn' t regret

___Và sống sao cho bất kỳ giây phút nào mình chết đi đều không hề hối tiếc

Acupuncture Traditional 87A Hanoi - Vietnam

Sign up / sign in