Acupuncture Traditional 87A Châm cứu introduce News Contact: Quynh acupuncture
Home »Acupuncture » Kinh dịch » Hà đồ lạc thư được bắt nguồn như thế nào

Hà đồ lạc thư được bắt nguồn như thế nào

Long quy nổi trên sông Lạc, trên lưng hiện lên Lạn thư. Phục Hy lại dựa vào Hà đồ Lạc Thư để trụ lũ lụt, sau đó đã phân chia thành cửu châu trong thiên hạ. Trong Chu dịch – Hệ từ thượng có đoạn viết: “ Hà xuất đồ, Lạc xuất thư, thánh nhân tắc chi” (sông Hà xuất đồ, sông Lạc xuất thư, thành nhân dựa theo đó).


Hà đồ Lạc Thư

Hình thức thể hiện của Lạc thư và Hà đồ đềi là chữ số. Hà đồ được tổ thành 10 chữ số, Lạc tư được tổ thành 9 chữ số. số lý và lịch pháp thiên văn là nội hàm cơ bản của Hà đồ Lạc thư, mà vì vậy cũng chia ra thành âm dương Ngũ hành, bát quái Cửu cung, đặt nền tảng vững chắc cho cơ sở mệnh lý học. Có thể nói Hà đồ Lạc thư là nên tảng của thuật dự trắc.

Hà đồ Lạc thư viết tắt à Hà Lạc, là nguồn gốc hình thành thuật số Bát quái và âm dương ngũ hành Trung Quốc. Theo truyền thuyết từ thời đại Phục Hy, long mã xuất hiện ở sông Hoàng Hà. Phục Hy dựa vào đó mà chế định ra Tiên thiên Bát quái.        

Nguồn: Thiệu Vĩ Hoa, Lý Cư Minh, Quang Tuệ
(((Chúa thể hiện ở đời để giao giảng về tình yêu thương, Phật thể hiện ở đời để nói về từ bi và giải thoát, người với người sống phải thương nhau

___God is in his life to preach love, buddha present in his life to talk about compassion and release, people who live to love each other
///Acupuncture Hanoi

Always smile

___Hãy luôn mỉm cười
And living for any moment of death doesn' t regret

___Và sống sao cho bất kỳ giây phút nào mình chết đi đều không hề hối tiếc

Acupuncture Traditional 87A Hanoi - Vietnam

Sign up / sign in