Acupuncture Traditional 87A Châm cứu introduce News Contact: Quynh acupuncture
Home »Acupuncture » Kinh dịch » Học thuyết âm dương bắt nguồn từ đâu

Học thuyết âm dương bắt nguồn từ đâu

Trăng sáng, hơi nóng, hướng lên, mỏng manh, cương cường, vận động đều thuộc phạm trù của dương. Vạn vật có những đặc điểm trên chủ yếu do khí dương tổ thành; ngược lại, đen tối, lãnh đạm, hướng xuống, đậm đặc, mềm yếu, yên tĩnh đều thuộc phạm trù của âm. Vạn vật có những đặc điểm trên chủ  yếu là do khí âm tổ thành.

Vì vậy, giữa khí âm và khí dương có mối quan hệ qua lại, tác động lẫn nhau, là sự hình thành, biến hóa và phát triển của mọi sự vật. như vật, sự biến đổi âm dương là quy luật cơ bản của tự nhiên. Học thuyết âm dương cũng là bộ phận tổ thành quan trọng của thế giới quan.Người thượng cổ đã phát hiện ra quy luật âm dương của tự nhiên, đồng thời cũng lý luạn hoá, hệ thống hóa hình thành lên học thuyết âm dương, cuối cùng được ứng dụng vào các phương diện văn hóa truyền thống. học thuyết âm dương không chỉ là cơ sở lý luận của thuật dự trắc mà về mặt triết học, đông y, kiến trúc cũng đóng vai trò quan trọng.

Nguồn: Thiệu Vĩ Hoa, Lý Cư Minh, Quang Tuệ
(((Chúa thể hiện ở đời để giao giảng về tình yêu thương, Phật thể hiện ở đời để nói về từ bi và giải thoát, người với người sống phải thương nhau

___God is in his life to preach love, buddha present in his life to talk about compassion and release, people who live to love each other
///Acupuncture Hanoi

Always smile

___Hãy luôn mỉm cười
And living for any moment of death doesn' t regret

___Và sống sao cho bất kỳ giây phút nào mình chết đi đều không hề hối tiếc

Acupuncture Traditional 87A Hanoi - Vietnam

Sign up / sign in