Acupuncture Traditional 87A Châm cứu introduce News Contact: Quynh acupuncture
Home »Acupuncture » Kinh dịch » Mối quan hệ âm dương

Mối quan hệ âm dương

Công lý thứ nhất: âm dương đối lập.

Về bản chất âm dương là sự đối lập

Về bản chất âm và dương là đối lập, mâu thuẫn, tương phản. sự vật tồn tại thuộc tính âm dương, vì vậy có sự vật có thuộc tính âm dương khác nhau cũng có sự đối lập. ví dụ như Càn dương và Khôn âm, hay ví dụ như nước hướng xuống, mềm và lửa hướng lên, sáng.

Công lý thứ hai: âm dương giao cảm.

Giữa âm và dương tồn tại mối quan hệ nương tựa lẫn nhau, tác dụng lẫn nhau. Cô dương không sinh, cô âm không trưởng, chỉ có khí dương tồn tại thì tất nhiên khí âm cũng tồn tại, không tồn tại dương tuyệt đối, cũng không tồn tại âm tuyệt đối. khí âm dương trong điều kiện nhất định cũng có thể hỗ trợ khí dương, trong điều kiện nhất định khí âm cũng có thể giúp khí dương. Bản chất vạn vật sinh hóa âm dương chính là định lý này.

Định lý thứ nhất: cân bằng âm dương.

Vạn vật đều ở trạng thái vận động tuyệt đối. 2 khí âm dương trong vũ trụ cũng luôn có sự biến đổi. căn cứ vào âm dương đối lập, dưới tiền đề tổng lượng khí dương và khí âm cùng phát triển. hơn nữa căn cứ vào sự giao cảm lẫn nhau của âm dương, sự hộ trợ lẫn nhau tiêu hao lẫn nhau của khí âm và khí dương cũng sẽ xuất hiện tình trạng khí âm và khí dương đồng thời tăng trưởng. sự biến đổi chung của 2 khí âm dương, về bản chất đã đạt được tới tình trạng thái cân bằng âm dương.

Định lý thứ hai: sự chuyển hóa âm dương.

Âm dương có thể chuyển hóa cho nhau.

Trong điều kiện nhất định, khí âm và khí dương cũng có thể chuyển hóa lẫn nhau. Căn cứ vào giao cảm âm dương, chúng ta có thể biết dduowjc vạn vật đều do khí âm và khí dương hình thành, nội bộ bên trong sự vật cũng tồn tại khí âm và khí dương. Khi khí âm chiếm thế thượng phong, sự vật sẽ thể hiện được thuộc tính khí âm. Khi khí dương chiếm thế thượng phong, sự vật sẽ thể hiện được thuộc tính dương. Khi khí âm và dương ở trạng thái cân bằng động, 2 bên luôn có sự thay đổi. khi sự biến đổi này đạt tới một giới hạn nhất định thì sẽ dẫn tới khí nguyên bản của âm dương ở vị trí thứ yếu trở thành chủ yếu, khiến cho thuộc tính âm dương của sự vật biến đổi. đó chính là vật cực tất phản. đêm tối và ánh sáng, bốn mùa thay nhau tuần hoàn cùng thể hiện điểm này.

Nguồn: Thiệu Vĩ Hoa, Lý Cư Minh, Quang Tuệ
(((Chúa thể hiện ở đời để giao giảng về tình yêu thương, Phật thể hiện ở đời để nói về từ bi và giải thoát, người với người sống phải thương nhau

___God is in his life to preach love, buddha present in his life to talk about compassion and release, people who live to love each other
///Acupuncture Hanoi

Always smile

___Hãy luôn mỉm cười
And living for any moment of death doesn' t regret

___Và sống sao cho bất kỳ giây phút nào mình chết đi đều không hề hối tiếc

Acupuncture Traditional 87A Hanoi - Vietnam

Sign up / sign in